Dbamy o Twoje danePolityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przez administratora tych danych, którym jest Space Development Jajszczak Maćkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (02-987) przy ul. Syta 93a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000883171, NIP: 5252851579, REGON: 388175730, zwany dalej Space Development.
  2. Prowadząc stronę internetową pod adresem www.spacedevelopment.pl, Space Development dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Klientów, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Space Development. Przetwarzając dane osobowe Klientów Space Development zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    
 2. Dane osobowe
  1. Podczas korzystania ze strony internetowej pod adresem www.spacedevelopment.pl, Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Space Development. 
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
  3. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Space Development jako administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej “RODO”).
  4. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Space Development narusza przepisy RODO.
  5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
   1. rozwoju baz danych oferowanych przez Space Development podmiotom powiązanym, w szczególności w zakresie danych o osobach zainteresowanych najmem nieruchomości, zakupem nieruchomości lub sprzedażą nieruchomości, 
   2. zawarcia umowy, realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub realizacji obowiązków nałożonych na Space Development przepisami prawa powszechnie obowiązującego np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT) są przez Space Development przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania,
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. ochrony naszych praw.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które Space Development przetwarza w celach marketingowych oraz badania satysfakcji przetwarzane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Space Development czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podwykonawcom.
  8. Dane osobowe mogą być też udostępniane innym podmiotom powiązanym z Space Development w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. W szczególności dane osobowe mogą być udostępnione spółce Nowa Polna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie (20-491) przy ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000882580, NIP: 5272949324, REGON: 388161159 oraz spółce Bielawska 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-987) przy ul.Syta 93A/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:  0000970400, NIP: 9512540543, REGON: 521947779.
  9. W sytuacjach i na zasadach szczegółowo określonych w art. 15-22 RODO, Space Development zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO:
 • prawa do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Space Development,
 • prawa dostępu do treści własnych danych osobowych (ich kopii) oraz ich poprawiania,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Space Development, jeżeli:
  • dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których są przetwarzane,
  • Klient wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma innych uzasadnionych podstaw przetwarzania przez Space Development, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Jednakże prawo Klienta do żądania usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane w zakresie, w jakim Space Development musi nadal przetwarzać te dane, aby wywiązać się z obowiązku prawnego, lub jeżeli dalsze przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Space Development.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – wstrzymania przetwarzania do czasu wyjaśnienia zgłoszonych Space Development zarzutów Klienta; w razie ograniczenia przetwarzania Space Development może przetwarzać dane osobowe wyłącznie za zgodą Klienta (co nie dotyczy możliwości ich przechowywania lub przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Space Development),
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych; w razie wniesienia sprzeciwu Space Development nie będzie już mogło przetwarzać danych Klienta do takich celów.

Klient może skorzystać z ww. uprawnień poprzez:

 • przesłanie wniosku na adres e-mail: sprzedaz@spacedevelopment.pl

Jeżeli Space Development poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tożsamości Klienta składającego żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można:

 • przesłać e-mailem na adres: sprzedaz@spacedevelopment.pl
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Space Development Jajszczak Maćkiewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (02-987) przy ul. Syta 93a/3

Konsekwencją wycofania zgody będzie zaprzestanie świadczenia usług przez Space Development w zakresie objętym wycofywaną zgodą.

 1. 2.10.W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Space Development przetwarza je dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Space Development , lub gdy Space Development zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Space Development danych osobowych Klienta innemu niż Space Development administratorowi danych.
 2. 2.11.Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Space Development przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 1. Ciasteczka (cookies)
  1.     1.Space Development stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze Klienta. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
  2.     2.Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych Klienta, co pozwala na automatyczne logowanie czy też zapamiętanie preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze strony internetowej Space Development.
  3.     3.Klient ma możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności plików cookies. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Space Development, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 1. Modyfikacja zakresu Polityki Prywatności
  1. Space Development zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o charakterze uznaniowym oraz okresowym.
  2. Dokonywane zmiany będą uwzględniały wszelkie obowiązujące powszechnie przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i nie będą naruszały praw osób, których dane dotyczą.
  3. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie www.spacedevelopment.pl i będą miały zastosowanie wobec wszystkich Klientów od momentu ich publikacji.
Ulubione ()
System CRM dla deweloperów OneButton